VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse

PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras (toliau ir - Įstaiga) vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiame Įstaigos veikloje bei interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Įstaigos nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įstaigos interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Įstaigai, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Įstaigos atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų juridinių ar fizinių asmenų interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įstaiga tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
- teikiant paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę;

- jūsų identifikavimui Įstaigos informacinėse sistemose bei internetiniame puslapyje;

- atsakant į Jūsų klausimus, komentarus ar užklausas;

- problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

- susisiekimui su Jumis, pasikeitus Jūsų įsigytų paslaugų sąlygoms;

- vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;

- vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;

- gerinant paslaugų kokybę;

- atliekant analitinius ir rinkos tyrimus;

- kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Įstaigos darbuotojų duomenis;
-
auditui;
- vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises. 

Jūs, pateikdami Įstaigai savo asmens duomenis, patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Įstaiga valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome

Įstaiga renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
- pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir / ar gimimo datą, sveikatos informaciją, fotonuotrauką, kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą/us, telefono numerį/ius, „Skype“ adresą, gyvenamosios vietos/ų adresą/us), lytį, parašą, studijų / mokymosi įstaigos/ų pavadinimą/us bei su studijomis / mokymusi susijusią informaciją {studijų specialybė, studijų kursas, studijų pradžios ir (numatomi) baigimo metai bei mėnuo, studijų pakopa (bakalauro, magistro, vientisosios, profesinio bakalauro, kt.), studijų forma (nuolatinės, ištęstinės, kt.), informacija apie akademinių įsiskolinimų (ne)turėjimą, kt.}, asmens tapatybę patvirtinančio/ių dokumento/ų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris ir / ar kopija puslapio su pagrindiniais duomenimis), esamos/ų ir / ar buvusios/ių darbovietės/čių pavadinimą/us bei su įdarbinimu susietą pagrindinę faktinę informaciją (įdarbinimo laikotarpį/ius, pareigas darbe, kt.), kredito/debeto kortelių arba kitų mokėjimų duomenis, artimojo/ųjų / giminaičio/ių vardą/us ir pavardę/es, telefono numerį/ius, elektroninio pašto adresą/us, gyvenamosios vietos adresą/us ir pan.;

- duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais, informacija apie Jūsų įsigytas paslaugas ir prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų paslaugų kainos, pirkimo istorija ir kita su paslaugos įsigijimu susijusi informacija) ir kt.;

- duomenys, kuriuos galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Įstaigos svetainėje:
informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą, Jūsų IP adresas, apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas, nuorodos, kurias paspaudėte, interneto svetainėse, iš kurių buvote nukreipti į Įstaigos svetainę, informacija apie Jūsų kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai;
- jeigu naudojate mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates;

- kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo. 

Teisiniai pagrindai, kuriais renkami Jūsų asmens duomenys

Įstaiga gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Įstaiga sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į Įstaigą atitinkamais klausimais bei Jūsų apsilankymas Įstaigos interneto puslapyje. Įstaigos teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Įstaiga tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Įstaiga gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). Įstaiga gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Įstaigos informacinėse sistemose. Įstaiga saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Įstaigos teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Įstaiga imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas ir bendradarbiavimas su trečiaisiais asmenimis

Įstaiga asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įstaigai tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Įstaiga neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:
- partneriams užsienio valstybėse, kurie tvarko duomenis tam, kad suteiktų klientams paslaugas užsienio      valstybėse (įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su klientų      dalyvavimu praktikos, kultūrinių mainų, studijų užsienyje programose);

- informacinių technologijų Įstaigoms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą,      tobulinimą ir palaikymą;

- buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms;

- partneriams Lietuvoje ir / ar užsienio valstybėse, kurie tvarko duomenis tam, kad suteiktų klientams      papildomas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant pajamų, gautų užsienio      valstybėse deklaravimą ir užsienio valstybėse atskaitytų mokesčių      grąžintinų dalių sugrąžinimą), tuo tikslu sudarant ir administruojant      sutartis tarp klientų ir partnerių;

- įstaigoms, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas;

- įstaigoms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;

- teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų      reikalavimai;

- partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą Įstaiga perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;

- kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

Įstaigos svetainėje renkami duomenys

Įstaigos interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis:
- administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Įstaigos serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

- naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;

Surinktus duomenis apie Įstaigos svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Vietos, kur laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugotos, kad duomenimis negalėtų disponuoti Įstaigoje nedirbantys asmenys. Be to, Įstaigos portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Naujienlaiškiai

Naudodamiesi Įstaigos teikiamomis paslaugomis ir sudarydami paslaugų / prekių teikimo sutartį, Jūs galite laisvanoriškai sutikti, jog Jūsų pateikti asmens duomenys būtų naudojami Įstaigos rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami paslaugų/prekių teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu arba atskiru raštišku sutikimu.

Įstaigos svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius Įstaigos pasiūlymus ir su Įstaigos veikla susijusias naujienas.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą arba telefono numerį Įstaiga naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą arba telefono numerį galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųstų Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, Įstaiga gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Įstaigos pasiūlymus. Atsisakyti Įstaigos naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje arba naujienlaiškyje nurodytais būdais.

Slapukų naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Įstaigos naudojami slapukai

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Įstaigos teikiamas paslaugas.

Įstaigos svetainėje slapukai gali būti naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: gali būti naudojami stengiantis savo lankytojams pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie lankytojų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

Funkciniai slapukai: gali būti naudojami stengiantis prisiminti Jūsų pageidavimus ir padėti Jums naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą ar paieškas. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įstaigos svetaine patirtį.

Analitiniai slapukai: gali būti naudojami stengiantis įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja Įstaigos svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Komerciniai slapukai: gali būti naudojami savo ir trečiųjų šalių slapukai, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą.

Slapukai taip pat gali būti naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Įstaigos svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie Įstaigos svetainės lankytojus turi Įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įstaigos partneriai, kurie teikia Įstaigos interneto svetainės turinio valdymo įrankius ir panašias paslaugas.

Slapukų atsisakymas

Apsilankę Įstaigos interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Įstaigos svetainę) gali neveikti tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine Įstaigos svetaine.

Mūsų svetainėje taip pat yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Įstaiga nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Įstaigos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Įstaiga slapukus gali naudoti ir per kitų interneto paslaugų teikėjų paslaugas, pvz. „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“, „Facebook“ reklamos platforma ir / ar kt.
Daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą galite sužinoti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt
Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Dėl Įstaigos svetainėje, Įstaigos „Facebook“ paskyroje kaupiamų duomenų su fotonuotraukomis, videomedžiaga

Įstaigos svetainėje, Įstaigos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ Įstaiga gali talpinti fotonuotrauką/as ir / ar nuorodą/as („YouTube“, kt.) į video-medžiagą/as, kurią/as Įstaiga gauna iš Jūsų ir / arba su Jūsų sutikimu {jei pageidaujate dalyvauti Įstaigos rengiamame/uose (įspūdžių) konkurse/uose; jei paslaugų teikimo sutartyje, kurią pasirašėte su Įstaiga, ir / arba kitokiu būdu esate išreiškęs/usi sutikimą / neprieštaravimą, kad Įstaiga panaudotų savo informacinei / reklaminei medžiagai (be papildomo užmokesčio) foto bei video medžiagą, kurioje  būtumėte užfiksuota/s; kt.}, kartu (prie fotonuotraukos/ų ir / ar prie nuorodos/ų su videomedžiaga) Įstaiga gali pateikti autoriaus/ės vardą, fotonuotraukos/ų ir / ar videomedžiagos/ų vietovę/es, autoriaus/ės komentarą/us, kt. Skelbiant (Įstaigos svetainėje, Įstaigos paskyroje „Facebook“) apie konkurso/ų laimėtojus, Įstaiga gali paminėti laimėtojų vardus ir pavardes.

„Facebook“ tinklo naudojamų slapukų pagalba Įstaiga gali gauti (statistinius) duomenis (apie Įstaigos paskyros „Facebook“ lankomumą, kt.), tačiau tuo Įstaiga nesiekia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.   

Įstaigos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ Jums atsiliepiant į Įstaigos pateiktą informaciją, balsuojant („Patinka“ / Like“, kt.) už Jums patikusią/ias fotonuotrauką/ar ar videomedžiagą/as, kiti „Facebook“ vartotojai gali pasiekti Jūsų asmeninę „Facebook“ paskyrą (priklausomai nuo Jūsų nustatymų Jūsų asmeninėje „Facebook“ paskyroje).

Apie „Facebook“ privatumo politiką galite sužinoti „Facebook“: https://www.facebook.com/about/privacy/ .
Apie „Facebook“ naudojamus slapukus galite sužinoti „Facebook“: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .
Jūs galite pakeisti savo paskyros (reklamai, kt.) nustatymus „Facebook“ platformoje (https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217 , kt.).

Apie „YouTube“ privatumo, reklamos nuostatas („YouTube“ yra „Google“ priklausanti įmonė) galite sužinoti ir pakeisti savo paskyros nustatymus:
https://www.youtube.com/account_privacy ;
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=lt

Asmens duomenų saugumas

Jūsų Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įstaigos darbuotojai, dirbantys su asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Įstaigos klientus ir potencialius klientus, įskaitant ir Įstaigos svetainės lankytojus, bei kitus asmenis kurių informacija perduodama Įstaigai.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Internetinio puslapio lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Įstaigos internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jums bei Jūsų kompiuterinei sistemai.

Jūsų teisės ir kita aktuali informacija

Jūs turite teisę:
-
kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įstaiga juos tvarko. Kreipiantis prašome užpildyti Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis formą, pateiktą Įstaigos interneto  svetainėje adresu:

http://us.lwc-wt.lt/data/files/Prasymas_susipazinti_su_tvarkomais_asmens_duomenimis.pdf
;
- kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai. Kreipiantis prašome užpildyti Prašymo ištrinti tvarkomus duomenis formą, pateiktą Įstaigos interneto svetainėje adresu:

http://us.lwc-wt.lt/data/files/Prasymas_istrinti_asmens_duomenis.pdf
;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įstaiga arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
-
reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
- susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įstaigai, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įstaiga tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

- atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/prekes. Tokiu atveju Įstaiga turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą Įstaigoje atsakingą asmenį elektroniniu paštu Pranas@lwc-wt.lt . Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Įstaigą – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją; 3) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

Įstaiga, gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Įstaigą Jums patogiu būdu:
- elektroniniu paštu: Pranas@lwc-wt.lt ;

- paštu: Direktoriui, VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras, S. Daukanto g. 11, 2-as aukštas, Kaunas LT-44305.

Privatumo ir slapukų politikos atnaujinimas

Įstaigai atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, naujoji politikos versija bus paskelbta Įstaigos interneto svetainėje http://www.lwc-wt.lt .

Atnaujinta 2018-06-20


Atvaizdis
Skambinti
El.paštas